Za izboljšanje uporabniške izkušnje spletna stran uporablja piškotke. Sprejemam piškotke na tej strani.

Se strinjam!
Overlay IMG_5994

Reference

Reference na področju komunalne opremljenosti:

 • Kompletna izdelava komunalne infrastrukture v novo nastajajočem naselju 17 stanovanjskih hiš: fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, drenaža cest, izdelava ponikovalnic, čistilne napreva, celotno cestno, plinovodno, vodovodno, elektroenergetsko, telekomunikacijsko in optično omrežje ter javna razsvetljava v naselju Bitnje
 • Kompletna izdelava komunalne infrastrukture v novo nastajajočem naselju 11 stanovanjskih hiš: fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, drenaža cest, izdelava ponikovalnic, celotno cestno, plinovodno, vodovodno, elektroenergetsko, telekomunikacijsko in optično omrežje ter javna razsvetljava v naselju Zgornje Bitnje
 • Izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije v občini Šenčur, investitor Občina Šenčur, naročnik Cestno podjetje Kranj d.d.
 • Izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda, plinovoda in optičnega omrežja v Stražišču pri Kranju, investitor občina Kranj, naročnik Gratel d.o.o.
 • Kompletna izdelava kanalizacij in odvodnjavanja ter izgradnja platoja za postavitev skladiščnega šotora – izkop, nasip, fino planiranje in asfaltiranje, naročnik Savatech d.o.o.
 • Razna zemeljska dela in dela nizkih gradenj: izgradnja nasipov, platojev, kanalizacij in kanalizacijskih priključkov na posameznih objektih, naročnikov: Primorje d.d., Gradbinec GIP d.o.o., SGP Tehnik d.d. Škofja Loka (objekti: Sava Eko Kranj, Zdravstveni dom Kranj, Večnamenski objekt Naklo, Ekonomska gimnazija Kranj, Seaway Zgoša, Lidl Jesenice,  Acroni Jesenice, IC DOM Kranj, Spar Tržič, Dinos Jesenice,…).
 • Izgradnja kanalizacije Šenčur Kranj, investitor Občina Šenčur, naročnik Komunala Kranj.
 • Izgradnja kanalizacije za odvod izcednih in zalednih vod na deponiji nenevarnih odpadkov v Tenetiše v letih 2000 in 2001.
 • Izgradnja in obnova vodovoda na cesti Staneta Žagarja v Kranju, investitor Komunala Kranj.
 • Izgradnja vodovoda na deponiji nenevarnih odpadkov Tenetiše, investitor Komunala Kranj.
 • Izgradnja kanalizacije v naselju Tenetiše, investitor Komunala Kranj.
 • Izgradnja drenaže izcednih in izvornih vod na deponiji odpadkov Tenetiše v letih 1998 do 2000, investitor Komunala Kranj.
 • Izgradnja kanalizacije Zasavska cesta v letu 1999/2000, za investitorja Gradnje Kranj.
 • Izgradnja vaških kanalizacij in odvodnjavanj v krajevnih skupnostih Bitnje, Žabnica, Šutna.
 • Izgradnja hišnih kanalizacijskih priključkov (v občinah Šenčur, Kranj,…).

Reference na področju ostale nizke gradnje v zadnjih  letih:

 • Delo na deponiji nenevarnih odpadkov v Tenetišah od leta 1997 do leta 2009, naročnik Komunala Kranj d.o.o.
  Opravljena dela:
  zemeljska dela- izkopi na deponiji, izdelava zemeljskih nasipov in brežin, planiranja, izvedba dovoznih in požarnih cest,
  ekološka zaščita – izdelava pokrivke in rekultivacija vrha stare deponije,
  polaganje zaščitnih folij,
  sanacija brežin,
  izvedba odvodnjavanja meteornih vod na deponiji,
  izdelava kanalizacije za izcedne in zaledne vode,
  polaganje kanalet po bermah in odvod v požarni bazen,
  kompletna izdelava polja za azbestne odpakde (izkop jame, izdelava brežin, dobava in polaganje več plasti različnih zaščitnih folij, izvedba odvodnjavanja),
  ter razna druga vzdrževalna in sanacijska dela.
 • Dela s področja izvedbe objektov nizke gradnje za podjetje Sava Kranj v letih 1997 do 2009 (zemeljska in gradbena dela – ceste, nasipi, platoji, odvodnjavanje, asfaltiranje,…).
 • Izvedba elektro kanalizacije na območju Železnikov za naročnika Elektro Gorenjska d.d. v letu 2009
 • Izvedba kabelske kanalizacije na območju Železnikov za naročnika Telekom Slovenije d.d. v letu 2009
 • Obnova vodovoda, kanalizacije in cestišča na cesti Šenčur – Luže, leto 2009, naročnik CP Kranj in Občina Šenčur
 • Izdelava platoja, drenaž in ostala gradbena dela za novo nogometno igrišče NK Britof, leto 2009, naročnik Občina Kranj
 • Oblaganje struge potoka Olševica s kamnitimi zložbami, leto 2009, naročnik Občina Šenčur
 • Obnova vodnih teles za naročnika VGP Kranj d.d. (obnova strug, oblaganje in izdelava kamnitih zložb ob vodotokih ter ostala podobna dela)
 • Izgradnja nasipov in komunalne opremljenosti kot podizvajalci (Primorje d.d., Gradbinec GIP d.o.o., Tehnik Škofja Loka,…)
 • Rušitev objekta JLA v Kranju v letu 2004 ter izkop 25.000 m³ v III. –V. ktg za trinadstropno kletno garažno parkirno hišo, naročnik Gradbinec GIP /  Primorje d.d.
 • Dela s področja izvedbe objektov nizke gradnje za Gradis Jesenice v letih 1998 do 2005; rušitvena, zemeljska in druga dela na različnih objektih (AMZS Kranj, stanovanjski blok Cerklje in Struževo,…)
 • Dela s področja izvedbe objektov nizke gradnje za podjetje Spekter Kranj (zemeljska dela) v letu 1999.
 • Dela s področja izvedbe objektov nizke gradnje za podjetje Gradnje Kranj v letih 1998 do 2001 (zemeljska, rušitvena in druga dela).
 • Dela s področja izvedbe objektov nizke gradnje za SGP Tržič v letih 1998 do 2001 (zemeljska, rušitvena dela, prevozi…).
 • Dela s področja izvedbe objektov nizke gradnje za Gradis Nizke gradnje Maribor v letiu 2000/2001 (zemeljska in rušitvena dela na objektih Hudinov in Leskovčev most čez Kokro).
 • Večletna zahtevna dela v Rudniku urana Žirovski Vrh – izkopi, nasipi, planiranja, odvodnjavanja in podobno.
 • Večletna zahtevna dela v železarni Jesenice, zemeljska in rušitvena dela.
 • Zemeljska in rušitvena dela na manjših, privatnih objektih, izdelava poti in cest,  izgradnja dvorišč in zelenic, sanacija vodotokov, odvodnjavanja, kanalizacije in druga dela.
 • Poleg naštetih del smo opravili več del kot podizvajalci za večja podjetja (Primorje d.d., Gradbinec GIP d.o.o., Komunala Kranj d.o.o., Kovinar Gradnje ST d.o.o., SCT Ljubljana d.d., Občina Kranj, Občina Šenčur, RGD Trbovlje, PUV Celje, PUH Ljubljana, SGP Tehnik Škofja Loka,…)

Reference na področju rušitvenih del v zadnjih letih:

 • Rušenje objekta Stara usnjarna v Tržiču, leto 2008, naročnik CP Kranj
 • Rušenje objektov Mlekarne Kranj, naročnik CP Kranj
 • Rušenje tovarniških objektov Save – Obrat IV v Kranju, skupnih površin 11.000m², leto 2007, naročnik Sava IP d.o.o.
 • Rušenje objekta Podbojarna, višine 26 m, leto 2007,  naročnik Acroni Jesenice.
 • Rušenje objekta Krupp, kotlarne in delavnice v Savi Kranj, leto 2006, naročnik Sava d.d.
 • Rušitev objekta JLA v Kranju v letu 2004, naročnik Gradbinec GIP /  Primorje d.d.
 • Rušenje mostov čez Kokro, naročnik Gradis NG Maribor.
 • Rušenje več manjših stanovanjsko poslovnih objektov in delnih rušenj v objektih.

Reference na področju gradbenih del:

 • Gradnja lastnega poslovnega objekta, leto 2007 in 2008
 • Zemeljska in gradbena dela na objektu »Izgradnja večnamenskega objekta v Kranju, Zlato polje«
 • Poslovni objekt s pripadajočo zunanjo ureditvijo na Bobovku pri Kranju, naročnik Zabret Gregor s.p.
 • Gradnja hleva s pripadajočo zunanjo ureditvijo, Podpeskar, Kranj
 • Adaptacije stanovanjskih in poslovnih objektov
 • Gradnja individualnih objektov (stanovanjskih hiš)

Trenutno v izgradnji:

 • Gradnja stanovanjskih hiš
 • Izdelava kanalizacij
 • Zunanje ureditve in oporni zidovi
 • Zemeljska dela na Brniku; Gradnja novega centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa – ATCC
 • Gradnja hleva Podpeskar, zunanja ureditev